garantieretour_showtecdapaudio

  Conformiteit en Garantie


Showtec-dap-audio.nl by Plexyx kwijt zich aan haar taak zoals dat van een bedrijf in haar branche verwacht mag worden. De in de overeenkomst betrokken artikelen voldoen derhalve aan de in haar branche geldende kwaliteitsmaatstaven en de artikelen worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst. Iedere andere, expliciete of impliciete garantie in welke zin dan ook wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen en behoudens de door fabrikant verleende garanties, die maximaal 2 (twee) jaar na dato van aflevering bedraagt.

Indien geen verkoopfactuur kan worden overlegd, vervalt iedere vorm van garantie.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

– vocht- en waterschade
– slijtage
– verbruiksartikelen zoals lampen, batterijen, tape etc.

De garantiebepalingen gelden bovendien slechts indien het geleverde wordt gemonteerd en/of gebruikt in overeenstemming met wat voor dergelijke zaken gebruikelijk is.

Showtec-dap-audio.nl by Plexyx staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Mocht een product dat u via ons heeft aangeschaft defect raken, of defect aankomen bij bezorging, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan onze klantenservice. Wij zorgen dan in overleg met u, en onze leverancier, zo spoedig mogelijk voor reparatie of vervanging van het product.

Voor nadere bepalingen omtrent conformiteit, garanties en aansprakelijkheid verwijzen u naar onze Algemene Voorwaarden.

 

 

  Retourneren en Herroeping 


Download het herroepingsformulier

Consumenten hebben het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te ontbinden.

Deze termijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het laatste artikel van betreffende bestelling in bezit heeft gekregen.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Showtec-dap-audio.nl by Plexyx | Dubbelstraat 66 | 4611 GM Bergen op Zoom | +31 164 – 23 46 51 | sales.nl@plexyx.com) via een ondubbelzinnige verklaring (per post, fax, of mail) op de hoogte te stellen van uw besluit de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het “modelformulier voor herroeping” maar tot dit laatste bent u niet verplicht. Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Indien u overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief de initiële leveringskosten, onverwijld maar in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, en u onze bevestiging heeft ontvangen, van ons terug. Terugbetaling vindt plaats via onze eigen bankrekening (NL07 ABNA 0426 3597 63).

Indien het een retourzending betreft die onder onze garantieregeling valt, zullen wij de kosten voor retourneren voor onze rekening nemen.
In alle andere gevallen komen de kosten voor rekening van de consument.

Uitgesloten van het recht tot ontbinding zijn maatwerkproducten, producten waarbij er sprake kan zijn van bederf, kranten en tijdschriften, digitale producten welke al gedownload zijn en hygiënische producten waarvan de verzegeling is verbroken (zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden).

In alle gevallen adviseren wij u altijd eerst contact op te nemen met onze klantenservice.
De contactgegevens vindt u onder de tab “Klantenservice”.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie met de retourprocedure en uw persoonlijke retournummer t.b.v. een snelle en correcte afhandeling.

Indien u uw bestelling zonder deze nadere informatie (RMA formulier) retourneert, geschiedt dit geheel voor eigen risico.