Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Opdrachtgever:
De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Wederpartij:
De consument en opdrachtgever gezamenlijk;

Dag:
Kalenderdag;

Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is verspreid;

Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument, de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en opdrachtgevers aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst, waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: D.J.M. Bunck
Handelsnamen: Plexyx, Showtec-dap-audio.nl by Plexyx
Vestigings-/Bezoekadres: Dubbelstraat 66, 4611GM Bergen op Zoom
Telefoonnummer: +31 164 – 23 46 51
E-mailadres: sales.nl@plexyx.com

Nummer Kamer van Koophandel: 62067532
Btw-identificatienummer: NL001732922B17

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst van koop en verkoop (op afstand) tussen ondernemer en consument of ondernemer en opdrachtgever.

2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging van ondernemer, waarin naar deze Algemene Voorwaarden is of wordt verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Anders luidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen ondernemer en wederpartij gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst tussen ondernemer en wederpartij zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door ondernemer.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Standaard hebben offertes van ondernemer een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Getoonde en eventueel verstrekte (proef)modellen, brochures en ander beeldmateriaal gelden daarom slechts als aanduiding.

Hieraan kunnen noch door de consument, noch door de opdrachtgever rechten worden ontleend, tenzij anders door partijen schriftelijk overeengekomen.

3. De wederpartij bestelt de producten in overeenstemming met een eventueel door ondernemer uitgebrachte offerte.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:

A: in geval van de consument:
De productprijs inclusief BTW en eventuele overige belastingen
B: in geval van de opdrachtgever:
De productprijs exclusief BTW en eventuele overige belastingen
C: de eventuele kosten van aflevering
D: het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
E: de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
F: de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de ondernemer de mogelijkheid tot elektronisch betalen biedt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
B: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
C: de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
D: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 (veertien) dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren, conform eventueel door de ondernemer verstrekte, redelijke en duidelijke, instructies.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 (veertien) dagen te ontbinden, vanaf op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument al enig bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;
B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
D. die snel kunnen bederven of verouderen;
E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
F. voor losse kranten en tijdschriften;
G. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
B: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
C: betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A: deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
of
B: de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Conformiteit, Garantie en Aansprakelijkheid
1. De ondernemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche verwacht mag worden. De in de overeenkomst vermelde zaken voldoen aan de in zijn branche geldende kwaliteitsmaatstaven en worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst.

2. Iedere andere, expliciete of impliciete garantie in welke zin dan ook wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen en behoudens door de fabrikant uitdrukkelijk verleende garanties, die maximaal 2 (twee) jaar na dato van aflevering bedraagt.
3. Indien geen verkoopfactuur kan worden overlegd vervalt iedere vorm van garantie.
4. Slijtage wordt van iedere vorm van garantie uitgesloten.
5. Lampen worden eveneens van iedere vorm van garantie uitgesloten
6. De garantiebepalingen gelden bovendien slechts indien het geleverde wordt gemonteerd en/of gebruikt in overeenstemming met wat voor dergelijke zaken gebruikelijk is.
7. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8. De wederpartij verplicht zich tot het (laten) inzetten van uitsluitend originele (reserve) onderdelen. Indien bij een eventuele controle blijkt dat er andere onderdelen en/of materialen zijn gebruikt kan ondernemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade.
9. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
10. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor schade met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van het handelen van hem zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, vooral ter zake van productaansprakelijkheid, anders voortvloeit.
11. Wederpartij vrijwaart ondernemer evenals toeleveranciers c.q. staat in voor ondernemer evenals zijn toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid, in verband met zaken welke in de overkomst betrokken zijn.
11. De aansprakelijkheid van ondernemer en diens toeleveranciers uit welke hoofde ook, wordt beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening van deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
12. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is ondernemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt van het verzekerde bedrag.

Artikel 11 – Levering en Leveringstermijnen
1. Levering zal geschieden tegen de op dat moment geldende leveringsvoorwaarden, leveringskosten en leveringstermijnen, indien deze van toepassing zijn.
2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd of werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige levering dient ondernemer daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken uit te leveren, dan wel de te verrichten werkzaamheden uit voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij behoudt ondernemer zich het recht voor de zaken (eventueel door de inzet van een derde partij) voor rekening en voor risico van consument of opdrachtgever op te slaan.
6. Ondernemer stelt de wederpartij in dat geval schriftelijk in kennis van de opslag en/of de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de ondernemer in staat wordt gesteld de zaken alsnog te leveren of de wederpartij in staat wordt gesteld de zaken af te halen en/of eventuele werkzaamheden te hervatten.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door ondernemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan de verplichtingen te voldoen, is er sprake van verzuim en heeft ondernemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding van schaden, kosten en renten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen, bedongen of verschuldigde prijs, eventueel vermeerderd met de opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. Levering en transport van bestelde zaken geschiedt op een door ondernemer, of indien daar sprake van is, een derde partij, bepaalde wijze, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
10. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de levering en/of het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
11. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

A: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
B: tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
C: altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat een bevestiging van de overeenkomst is ontvangen.
2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens per direct aan de ondernemer te melden.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is voldaan:

A: zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
B: zal de wederpartij aan ondernemer een vertragingsrente verschuldigd zijn van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
C: zal de wederpartij ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00.
D: heeft de ondernemer het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning etc. een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

4. Ter keuze aan de ondernemer kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is ondernemer bevoegd de nakoming van de aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden op te schorten, tot dat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in verzuim zijn, indien ondernemer het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietkaartwaardigheid van wederpartij te twijfelen.
6. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
7. Indien er uit welke hoofde dan ook sprake is van één of meerdere vorderingen op ondernemer door wederpartij, ziet deze af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(e)n. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien er sprake is van surséance van betaling of faillissement van wederpartij.
8. In geval van wanbetaling door wederpartij heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en oneerlijke Handelspraktijken
1. Ondernemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichting tegenover ondernemer heeft voldaan. Deze betalingsverplichting bestaat uit het betalen van de koopprijs en eventuele verzendkosten, vermeerderd met vorderingen ter zaken van eventuele werkzaamheden die met de levering verband houden, evenals vorderingen ter zake, eventuele schadevergoedingen, wegens te kort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van wederpartij.
2. Ondernemer heeft het recht orderbevestigingen of leveringen op te schorten tot alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.
3. De wederpartij is verplicht ondernemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten den gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsrecht rust.
4. Indien er sprake is van een substantiële verandering van de financiële en economische positie van opdrachtgever en ondernemer meent dat de solvabiliteit van de opdrachtgever is veranderd, kan ondernemer directe of vervroegde betaling verlangen. In plaats van direct of vervroegde betaling kan ondernemer ook een borg of een onherroepelijke garantie verlangen binnen een vaste tijdslimiet. Als deze niet binnen de gestelde tijd is verkregen, kan ondernemer de overeenkomst met directe ingang ontbinden en de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft indien gewenst (laten) overbrengen naar een locatie van zijn keuze. De wederpartij mag ondernemer daarbij niet hinderen.

Artikel 15 – Pand/Warrantage
Tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichting tegenover ondernemer heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of bezitloos pandrecht er op te vestigen, en/of zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar dit zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming van diens zijde. Ondernemer kan dan direct, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst of interest

Artikel 16 – Faillissement, Beschikkingsbevoegdheid etc.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden wordt de tussen wederpartij en ondernemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen erkent als boedelschuld.

Artikel 17 – Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe ondernemer krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en dit te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van ondernemer, en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van ondernemer, is ondernemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen tegenover consument of opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst slechts gedeeltelijk is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden diens verplichtingen tegenover ondernemer tot aan dat moment te voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake is van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en degelijke omstandigheden, verstoring van eventuele ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoring door brand, diefstal, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet-nakoming plaatsvindt bij ondernemer, diens toeleveranciers of derden die door hem zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover ondernemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, wordt al wat door hem uit hoofde van enigerlei contract aan ondernemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 18 – Annulering en Ontbinding
1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. Artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door opdrachtgever is slechts mogelijk indien ondernemer daarin instemt.
3. Indien één of meerdere van de bepalingen van een overeenkomst ongeldig zijn, is dat niet van toepassing op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling die het commerciële en juridische doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Artikel 19 – Klachten/Protesten en Retourregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte retourprocedure en behandelt eventuele klachten in overeenstemming met deze procedure.
2. De wederpartij is verplicht direct na ontvangst, of binnen een redelijke termijn na het in ontvangst nemen van de zaken en/of het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken worden geconstateerd, dient dat onmiddellijk schriftelijk ter kennis van de ondernemer worden gebracht.
3. Indien boven genoemde zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken niet binnen redelijke termijn aan ondernemer worden kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede orde te zijn ontvangen of de uitgevoerde werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd, als gevolg waarvan het recht op reclamatie komt te vervallen.
4. Klachten of protesten schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Ondernemer dient in staat gesteld te worden te klachten/protesten te onderzoeken. Ondernemer kan hierbij gebruik maken van de diensten van derden, zoals de leverancier of vervoerder.
6. Indien voor het onderzoek naar de klachten/protesten retourzending of inname noodzakelijk is, geschiedt dit slechts voor rekening van ondernemer indien deze daar uitdrukkelijk schriftelijk vooraf mee heeft ingestemd.
7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt dan wel zijn beschadigd, vervalt elk recht op het kenbaar maken van klachten of protesten.
8. In geval van een retourzending dient altijd eerst contact te worden opgenomen met de klantenservice van ondernemer. De wederpartij ontvangt in een dergelijk geval een persoonlijk retournummer (RMA Formulier). Het retourneren zonder persoonlijk retournummer (RMA Formulier) komt geheel voor risico en rekening van de wederpartij. Zonder dit persoonlijke retournummer kan een retourzending niet verwerkt worden.
9. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht en door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Ondernemer komt het recht toe een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar ondernemer is gevestigd.
2. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met partijen welke buiten Nederland gevestigd zijn, is ondernemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in de derde zin van lid 1 van dit artikel, of naar zijn keuze, de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij woonachtig is of gevestigd is.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij strekken en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze te worden gecommuniceerd dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden “Plexyx”
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossier 62067532.